ข่าวสาร >
2023
February
15
Checklist สำหรับยื่นเอกสารออนไลน์กับทาง ดย. WAH/WHS 2022 รอบ 2
โดย : Adminstrator ( จำนวนผู้เข้าชม 10905 คน )

Checklist เอกสารโครงการ WAH สำหรับยื่นกับทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2022

     สำหรับคนที่กดโควต้าทั้งของออสเตรเลียทาง Beyond Study Center และ Thaiwahclub ได้ทำ Checklist เพื่อใช้เช็คเอกสารสำหรับยื่นกับดย. ออกมาให้ดังนี้

 

ส่งเอกสารทางอีเมลและ Google Forms

หลักฐานและข้อมูลที่ต้องเตรียมในการขอใบรับรองคุณสมบัติจากดย.

โปรดแนบใบปะหน้าเอกสารไว้ฉบับแรก และจัดเรียงลําดับไฟล์เอกสารตามลําดับต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ดาวน์โหลดใบปะหน้า : https://bit.ly/3svo8hP

1. ใบสมัคร (พิมพ์จากการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์) 1 ชุด พร้อมลายเซ็นผู้สมัคร
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 1 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3. สําเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร (ที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4. หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น เป็นชื่อบัญชีของผู้สมัคร ประเภทออมทรัพย์ ระบุจํานวนเงิน
แปลงมูลค่าเป็นดอลลาร์ออสเตรเลียแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) จํานวน 1 ฉบับ
(ฉบับจริงที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้น มีตราประทับหรือลายมือชื่อกํากับ อายุไม่เกิน 30 วัน และออกก่อนวันกดโควตา
ออนไลน์ (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565)
*ไม่รับพิจารณาเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์จากแอพพลิเคชั่นของธนาคาร ไม่รับสหกรณ์
5. สําเนาหลักฐานเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยต้องแนบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี (ใช้วันที่เข้าสอบเป็นเกณฑ์)

    1) สําเนาผลการสอบ IELTS ระดับคะแนนรวมทุกทักษะ (over all) ไม่ต่ํากว่า 4.5
    2) สําเนาผลการสอบ TOEFL iBT ระดับคะแนนรวมทุกทักษะ (over all) ไม่ต่ํากว่า 32
    3) สําเนาผลการสอบ PTE Academic ระดับคะแนนรวมทุกทักษะ (over all) ไม่ต่ํากว่า 30
    4) สําเนาผลการสอบ Cambridge English: CAE ระดับคะแนนรวมทุกทักษะ (over all) ไม่ต่ํากว่า 147
   
• ต้องมีผลการสอบประเภท 1) ถึง 4) ก่อนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 (ยึดตามวันที่เข้าสอบ)
    • ผลการสอบประเภท 1) ถึง 4) ต้องไม่หมดอายุการใช้งานก่อนวันสมัครโควตาออนไลน์ (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565)
      ยึดตามวันที่เข้าสอบ
    5) สําเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี
    6) สําเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับอนุปริญญา/ปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หลักสูตรเต็มเวลาที่ใช้ภาษาอังกฤษ ระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี
    7) สําเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 5 ปี
    8) สําเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ

6. สําเนาปริญญาบัตร 1 ฉบับ กรณีสําเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร สามารถใช้สําเนาใบรับรองการสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีแทนได้พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
7. บันทึกข้อตกลงที่ผู้ทําบันทึกข้อตกลง ผู้สมัคร และพยาน ลงนามเรียบร้อยแล้ว (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ภายหลังจากการ
สมัครผ่านระบบออนไลน์)
8. สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้ทําบันทึกข้อตกลง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
9. แผนการเดินทางและประเภทงานที่สนใจจะทําระหว่างเข้าร่วมโครงการ
(ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ 1. เอกสารทั้งหมดต้องรับรองสําเนาถูกต้อง
           2. หากมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
           3. เอกสารบัตรประจําตัวประชาชน และหนังสือเดินทางของผู้สมัคร ข้อมูลต้องตรงกัน
           4. การลงลายมือชื่อรับรองสําเนาทุกฉบับ โดยไม่เขียนทับข้อความสําคัญในเอกสาร เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ

ผู้สมัครต้องรับรองด้วยตนเองว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้นก่อนยื่นใบสมัคร หากตรวจสอบ
ในภายหลังพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครไม่ครบถ้วน
หรือเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ และผลการพิจารณาคุณสมบัติของกรมกิจการเด็กและ
เยาวชนถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

การส่งเอกสาร (ทาง E-mail และ Google Forms ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.)
ผู้ที่ได้โควตา จํานวน 1,600 คน จะต้องตรวจสอบเอกสารและจัดส่งเอกสาร ตามข้อ 3)
E-mail : wah.whs.dcy@gmail.com

Google Forms : https://forms.gle/GHFDxTrPzhjuhnoy5
(สําหรับจัดส่งเอกสารเท่านั้น) ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานทั้ง 2 ช่องทาง มิฉะนั้นจะไม่รับการพิจารณาคุณสมบัติ