ข่าวสาร
2020
January
21
การเตรียมตัวขอวีซ่า Work and Holiday ออสเตรเลียรอบ 3/2019
โดย : Adminstrator ( จำนวนผู้เข้าชม 2778 คน )

     รวมข้อมูลที่ควรรู้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขอวีซ่า Work and Holiday ออสเตรเลียปี 2019 ในรอบ 3

     ผ่านไปแล้วกับการกดโควต้าวีซ่า Work and Holiday รอบ 2/2019 เมื่อวันที่ 6-8 มกราคม ที่ผ่านมา

     ด่านต่อไปคือการเปิดรับสมัครวีซ่าในรอบ 3/2019 โดยในบทความนี้จะรวบรวมข้อมูลที่ควรรู้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขอวีซ่า สำหรับคนที่กำลังจะขอวีซ่าในรอบปี 2020 ก็สามารถดูข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมก่อนได้เช่นกัน

 

     กำหนดการในการขอวีซ่า Work and Holiday รอบ 3/2019

 • 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 : ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับ Username และ Password สำหรับ Log in เข้าระบบในวันกดโควต้า ทางเว็บไซต์ https://www.dcy.go.th/ โดยในรอบนี้ยังไม่ต้องใช้คะแนน IELTS และไม่จำกัดจำนวนคนในการลงทะเบียน 
 • 18 กุมภาพันธ์ 2563 : สมัครขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า หรือ การกดโควต้า ทางเว็บไซต์ https://www.dcy.go.th/ เช่นกัน ในรอบนี้จะต้องเรียนจบปริญญาตรีและมีคะแนน IELTS แล้ว โดยทางดย.จะประกาศจำนวนที่แน่ชัดอีกครั้งภายในวันที่ 31 มกราคม

     *เริ่มรับสมัครเวลา 09.00 น. ต้องมีล็อคอินจากตอนลงทะเบียน และต้องกรอกข้อมูลการรับสมัครทุกช่อง

 • ยื่นเอกสารและเข้ารับการสัมภาษณ์กับทางดย. ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400) ทางดย.จะประกาศวันที่ในการเข้ามายื่นเอกสารอีกครั้งภายในวันที่ 31 มกราคม โดยแบ่งลำดับการยื่นเอกสารตามลำดับที่กดโควต้าได้

     *ต้องมาด้วยตัวเองในวันที่ระบุเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันยื่นเอกสาร

 • รับหนังสือรับรองคุณสมบัติ สำหรับผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์จากดย.และเอกสารถูกต้อง จะต้องมารับเอกสารด้วยตัวเอง หากให้ผู้อื่นรับแทนต้องทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัครและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 

 

เอกสารประกอบและข้อมูลที่ใช้ในการสมัครขอหนังสือรับรองผ่านระบบออนไลน์ (กดโควต้า) 

        หลังจากได้รับ Username & Password แล้วต้องนำมาล็อคอินสำหรับเข้ามาสมัครในเว็บไซต์ www.dcy.go.th 

     เมื่อล็อคอินเข้ามาจะขึ้นข้อมูลตามที่เคยลงทะเบียนไว้ ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้แล้ว จากนั้นให้นำข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้กรอกในใบสมัครออนไลน์ให้ครบทุกช่อง (ถ้ากรอกไม่ครบจะไม่สามารถกด Submit ได้)

 1. เลขประจำตัวประชาชน 
 2. ชื่อ – สกุล (ภาษาไทยและอังกฤษ) 
 3. วัน เดือน ปีเกิด 
 4. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 
 5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อม เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ e-mail address 
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (IELTS)
 7. ข้อมูลบุคคลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

 

เอกสารประกอบและข้อมูลที่ต้องเตรียมในการขอใบรับรองคุณสมบัติจากดย.

 1. ใบสมัคร (พิมพ์มาจากการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์)
 2. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยเอกสารต้องออกก่อนวันที่เปิดรับสมัครออนไลน์
 3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 5. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 6. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 7. หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ โดยต้องแนบหลักฐานอย่างใด อย่างหนึ่ง คือ
 • ผลการสอบ IELTS (ประเภทใดก็ได้) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.5 ในทุกทักษะ มีอายุไม่เกิน 1 ปีหรือ
 • ผลการสอบ TOEFL iBT ระดับคะแนน 32 ขึ้นไป ทุกทักษะ มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 
 • ใบรับรองหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา 2 ปี จากสถาบันการศึกษาที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ 
 • หลักฐานการจบระดับประถมศึกษา (Primary) และมัธยมศึกษาตอนต้น (3 years of secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ 
 • หลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 ปี (5 years of secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ 
 • สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี ในระดับปริญญาบัตรหรือ ประกาศนียบัตร

     สามารถดาวน์โหลด Checklist เอกสารเพิ่มเติมและปริ้นท์ออกมาดูเพื่อความสะดวกต่อการเช็คเอกสารทางลิงก์ Download Checklist WAH/WHS 2019

     หลังจากได้หนังสือรับรองจากทางดย.แล้ว สามารถดำเนินการขอวีซ่ากับสถานฑูตออสเตรเลียได้เลย แต่ใบรับรองของออสเตรเลียจะหมดอายุภายใน 3 เดือนหลังจากได้รับมา จึงควรต้องรีบขอวีซ่า คลิกเพื่ออ่าน ขั้นตอนการยื่นวีซ่า Work and Holiday Australia 2019 แบบออนไลน์ หรือดู Checklist เอกสารที่ต้องเตรียมในรอบสถานฑูต

     มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทางอินบ็อคเฟสบุ๊คเพจ thaiwahclub.com