ภาพจากกิจกรรม
2014
May
28
WaH and WHS 2014 - OPP
โดย : Adminstrator

ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา โครงการ Work and Holiday Visas ไทย - ออสเตรเลีย และโครงการ Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์ ประจำปี 2557 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ณ ห้องเพชรรัตน์ ชั้น 3 โรงแรมเฟิสท์ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. ที่ผ่านมาครับ